Nieuws van FOD Financiën

Nieuwe maatregelen, aanpassingen van de fiscale wetgeving, aankondiging of wijziging van de indieningstermijnen ...

BTW - Uitbreiding toepassingsgebied btw bij esthetische ingrepen
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100

Esthetische ingrepen zijn onder bepaalde voorwaarden aan de btw onderworpen. Het gaat om de volgende behandelingen:

 • behandelingen, uitgevoerd door een onafhankelijke arts zonder onderneming, in een eenmanszaak of in een professioneel bedrijf met of zonder rechtspersoonlijkheid
 • medische zorgen en alle diensten die nauw verband houden met een dergelijke behandeling in een erkend ziekenhuis, polikliniek, privéziekenhuis of kabinet

Na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof kunnen sinds 1 oktober 2019 ook de volgende handelingen onderworpen zijn aan btw:

 • esthetische behandelingen, uitgevoerd door tandartsen, verloskundigen, verpleegkundigen, zorgverleners, organisaties van deze beroepsbeoefenaars en medische hulpverleners
 • medische zorg, diensten en leveringen van goederen die nauw verband houden met dergelijke behandelingen en die buiten ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, ziekenhuizen en apotheken worden verstrekt

Deze nieuwe regels zullen van toepassing zijn van zodra de wettelijke bepalingen worden aangepast.

Meer informatie

lees meer...

BTW - Vrijstelling voor chiropractors en osteopaten
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100

Na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof kunnen de diensten van chiropractors en osteopaten sinds 1 oktober 2019 onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van btw.

Chiropractors en osteopaten die op basis hiervan van de vrijstelling willen genieten, moeten contact opnemen met hun bevoegde dienst (Professioneel > Aangifte > Aangifte btw).

De wettelijke bepalingen moeten nog worden aangepast. In afwachting daarvan kunnen chiropractors en osteopaten er zelf voor kiezen om hun diensten te blijven belasten.

Meer informatie

lees meer...

Versnelde terugbetaling btw - Verduidelijking
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100

De streng lijkende regels voor de indiening van de btw-aangifte zijn de gewone wettelijke spelregels en worden enkel en alleen toegepast voor het toekennen van de versnelde teruggave aan de maandaangevers ‘starters’ en ‘vergunninghouders’.

Deze versnelde terugbetaling van btw is in het absolute belang van de startende ondernemers en enkel mogelijk wanneer de aangifte zo vroeg mogelijk - en dus zeker binnen de wettelijke termijn - wordt ingediend. Bijgevolg moet ook alleen voor die dossiers de boekhouder de strikte termijnen in acht nemen om het voordeel van de snelheid van terugbetaling van de btw-tegoeden voor deze ondernemers te behouden.

Deze regels hebben voor het overige geen invloed op de reeds bestaande toleranties inzake indiening. Deze blijven gewoon verder bestaan.

De FOD Financiën waardeert ten zeerste de professionele inzet en de beroepsplicht waarmee talloze boekhouders hun taak vervullen.

Wanneer een toepassing tijdelijk uitvalt, houdt de administratie daarmee steeds rekening om de ondernemingen en hun boekhouders te vrijwaren van elk nadeel of ongemak.

lees meer...

Curatoren: krachtlijnen van de wijziging van de aangifte- en betalingsverplichtingen inzake btw
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100

Bent u curator in het kader van de vereffening van een faillissement? Uw aangifte- en betalingsverplichtingen werden gewijzigd. De curator wordt in de plaats gesteld van de gefailleerde belastingplichtige en moet de btw-verplichtingen nakomen die de gefailleerde belastingplichtige normaal gesproken zelf zou hebben vervuld.

Wat zijn uw verplichtingen?

 • U dient de jaarlijkse btw-verzamelaangifte ten laatste in op 28 februari van het jaar volgend op dat waarop ze betrekking heeft. Deze verplichting geldt voor alle nog actieve btw-nummers van belastingplichtigen die verplicht waren periodieke btw-aangiften in te dienen.
 • U dient de verzamelaangifte verplicht in via Intervat.
 • U betaalt het eventueel verschuldigd btw-bedrag ten laatste op 30 april.

En wat voor de jaarlijkse klantenlisting en de intracommunautaire opgave?

 • U dient de jaarlijkse klantenlisting in via Intervat vóór 31 maart 2020.
 • De administratie aanvaardt dat u de intracommunautaire opgave, in voorkomend geval, ten laatste op 28 februari 2020 indient via Intervat.

Meer gedetailleerde informatie nodig?

U vindt in de FAQ onder meer de bepalingen die van toepassing zijn bij de sluiting van het faillissement.

 • Koninklijk Besluit van 7 november 2019 (Belgisch Staatsblad van 25 november 2019)
 • FAQ over de verzamelaangifte en de overgangsmaatregelen voor de faillissementen opengevallen in 2018 en 2019
 • FAQ over de jaarlijkse klantenlisting
 • FAQ over de intracommunautaire opgave​
lees meer...

Recht op voorschotten op onderhoudsgeld: het netto-inkomensplafond stijgt tot 2.200 euro
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100

Vanaf 1 januari 2020 is het wettelijke plafond waaronder u recht hebt op voorschotten op onderhoudsgeld gestegen tot 2.200 euro (in plaats van 1.800 euro).

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om recht te hebben op voorschotten?

Uw maandelijkse netto-inkomen mag niet hoger liggen dan:

 • 2.200 euro
 • verhoogd met 70 euro per kind ten laste of met 140 euro per kind met een handicap ten laste

Om het maandelijkse netto-inkomen te berekenen houden we enkel rekening met de persoonlijke bestaansmiddelen van de aanvrager. We bereken het gemiddelde van uw netto-inkomen over de laatste drie maanden. Dat bedrag wordt nog verhoogd met 1/12e van eventuele jaarlijkse premies (zoals het vakantiegeld of de eindejaarspremie).

Bijvoorbeeld:

De aanvrager heeft een kind ten laste en het netto-inkomen van de laatste drie maanden (zonder jaarlijkse premies) bedraagt:

 • oktober 2019: 1.800 euro
 • november 2019: 2.100 euro
 • december 2019: 2.400 euro

Het plafond is dus 2.200 euro (wettelijke plafond) + 70 euro (voor 1 kind ten laste) = 2.270 euro.

Het gemiddelde netto-maandinkomen van de laatste drie maanden is (1.800 euro + 2.100 euro + 2.400 euro) / 3 = 2.100 euro.

Het gemiddelde netto-maandinkomen (2.100 euro) ligt onder het inkomensplafond (2.270 euro) en dus komt u in aanmerking voor voorschotten.

Welke documenten moet u ons dan bezorgen?

 • U vult bij voorkeur het webformulier in of u bezorgt ons een ingevuld, gedateerd en ondertekend papieren aanvraagformulier.   
 • Bekijk in onze FAQ welke bijlagen u moet toevoegen, dat hangt af van uw situatie.

Meer informatie.

lees meer...

62ste editie van het Brusselse Vakantiesalon
Thu, 16 Jan 2020 00:00:00 +0100

De 62ste editie van het Brusselse Vakantiesalon vindt plaats van 6 tot en met 9 februari 2020 in Brussels Expo.

Naar jaarlijkse gewoonte zijn onze douanediensten op de afspraak om reizigers alle nodige informatie te geven.


Meer info

lees meer...

Drempel voor taxfree aankopen stijgt bij uitvoer naar een land buiten de Europese Unie – sinds 1 januari 2020 btw pas terugbetaald bij aankopen boven 125 euro
Tue, 14 Jan 2020 00:00:00 +0100

Reizigers van buiten de Europese Unie (EU) kunnen sinds 1 januari 2020 de btw op hun persoonlijke aankopen in België pas terugvragen voor hun aankopen boven 125 euro (in plaats van 50 euro).

Voorwaarden:

 • De waarde van de persoonlijke aankopen is meer dan 125 euro (inclusief btw) per factuur.
 • De reiziger neemt de goederen mee in zijn persoonlijke bagage.
 • De aankoop gebeurde maximaal drie maanden voor vertrek uit de EU.

Hoe de terugbetaling aanvragen?

Zie FAQ.

Wat met aankopen uit 2019, die pas in 2020 worden uitgevoerd?

Voor de goederen die aangekocht werden in 2019, maar pas uitgevoerd worden in 2020 (binnen de termijn van drie maanden), blijft de oude drempel van 50 euro (inclusief btw) gelden.

Meer informatie

lees meer...

Recordjaar door de douane in beslag genomen drugs
Thu, 09 Jan 2020 01:00:00 +0100

Woensdag 8 januari maakten vicepremier en minister van Financiën, Alexander De Croo en Kristian Vanderwaeren, Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, het aantal drugsvaststellingen in 2019 bekend.

Meer informatie vindt u terug in het persbericht, maar u kan ook de instagram pagina bekijken. 

Fotoverslag

      

    

 

 

 

lees meer...

Permanenties tijdens de eindejaarsperiode
Fri, 20 Dec 2019 00:00:00 +0100

De meeste van onze kantoren zijn gesloten
van 25 december 2019
tot en met 1 januari 2020*.

De FOD Financiën is niet bereikbaar per telefoon
vanaf dinsdag 24 december 2019 om 15.30 uur
tot en met donderdag 2 januari 2020.

Uitzonderingen:

 • Er is een permanentie aan de loketten ‘Rechtszekerheid’ (infocenters) en de kantoren ‘Rechtszekerheid’ op 26, 27, 30 en 31 december 2019, van 9 tot 12 uur voor:
  • aangiften en attesten van eigendom of erfopvolging
  • de registratie van huurcontracten, schenkingen** of nationaliteitsaanvragen**
 • Er is een permanentie op 27, 30 en 31 december 2019:
  • van 9 tot 12 uur, aan de loketten « Terugbetalingen » en « DAVO » (infocenters), voor:
   • afbetalingsplannen
   • attesten (bv. schuldoverzicht, openbare aanbestedingen)
   • tussenkomsten DAVO (onderhoudsgelden)
   • wijziging rekeningnummer
  • van 9 tot 12 uur, bij de teams ‘Invordering’ en de kantoren ‘Niet-fiscale invordering’ voor:
   • afbetalingsplannen
   • aanvragen voor informatie als gevolg van een invorderingsactie
   • schrappingen
  • tijdens de normale kantooruren van bijna alle hulpkantoren van de douane
 • De douanediensten die verband houden met haven- en luchthavenactiviteiten werken uiteraard 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Hou er rekening mee

 • dat u de meeste van uw administratieve zaken kunt regelen via  en
 • dat u op onze website een antwoord vindt op de meeste van uw vragen

Waar vind ik mijn bevoegd kantoor?

* Onze teams, kantoren en loketten (infocenters) zijn opnieuw open vanaf 2 januari 2020, met uitzondering van de loketten ‘Opmetingen & Waarderingen’ (infocenters) die opnieuw open zijn op 3 januari 2020.

** Opgelet! Momenteel zijn deze diensten nog niet beschikbaar in onze infocenters van Gent en Bergen

lees meer...

Nieuwe btw-nummers toegekend aan btw-belastingplichtige natuurlijke personen in Nederland te gebruiken vanaf 01.01.2020
Fri, 20 Dec 2019 00:00:00 +0100

Om te voldoen aan de privacy wetgeving, heeft de Nederlandse fiscale administratie onlangs aan haar btw-belastingplichtige natuurlijke personen een nieuw btw-nummer toegekend te gebruiken vanaf 01.01.2020.

Heeft u Nederlandse btw-belastingplichtige natuurlijke personen onder uw klanten? Vanaf 01.01.2020 moet u ervoor zorgen dat alle facturen van intracommunautaire leveringen van goederen en intracommunautaire diensten het nieuwe btw-nummer bevatten toegekend door de Nederlandse fiscale administratie en niet het oude nummer.

Heeft uw Nederlandse klant zijn oud btw-nummer meegedeeld? Contacteer deze onmiddellijk zodat hij u zijn nieuwe btw-nummer meedeelt dat geldt vanaf 01.01.2020.

Opgelet! Indien uw klant zijn nieuw btw-nummer niet meedeelt, zijn aan de toepassingsvoorwaarden voor de vrijstelling voor intracommunautaire leveringen (artikel 39bis, § 1, eerste lid, 1°, van het Btw-Wetboek) niet voldaan. U moet dus de btw doorrekenen aan uw klant en deze betalen aan de Staat!

lees meer...